In de Maria Geboorte vinden allerlei activiteiten plaats. verder op onderstaande pagina's voor meer informatie per doelgroep.

Kinderen: Mary Kids Club vrijdagavond 20 mei en 17 juni.

Tieners: Teenertime vrijdagavond 13 mei, 10 juni en 9 juli.

Studenten: KSN 

Groeien in geloof: Alphacursus

Bezoekgroep

Bovenstaande is zeker niet alles. Vraag gerust verder via mail, telefoon of door bij een van de vieringen iemand aan te spreken!

 

Tijdens de zomermaanden zijn uw parochiepriesters afwezig vanwege pastorale activiteiten en een welverdiende vakantie. Mocht u één van hen nodig hebben, gelieve rekening te houden met hun afwezigheid op de deze data:

  • Tot en met 24 juli: pastor Jeroen Miltenburg
  • 25 juli – 1 augustus: kapelaan Juan van Eijk 

De Eucharistievieringen, momenten van eucharistische aanbidding en de kinderwoorddienst gaan gewoon door zoals altijd.

Jezus heeft ons een missie meegegeven: samen met de gehele kerk alle mensen bij Hem brengen en zijn leerlingen maken. Toch is het zinvol om ook voor onze Maria Geboortekerk een missieformulering uit te werken. Veel organisaties doen dat. Het dient een praktisch doel: door kort op te schrijven wat je samen wil bereiken word je gedwongen goed na te denken. Bijvoorbeeld over de vraag of we echt doen wat we willen doen. Locatieteam en kernteam pastoraat hebben hier afgelopen jaar aan gewerkt. We hebben dat met veel vreugde gedaan, in groepen van verschillende samenstelling. Er is een korte formulering met een uitwerking van een A4 uit gekomen. Deze willen we benutten om prioriteiten te stellen. Het is een versie die we voor de komende jaren hebben vastgesteld; het kan periodiek worden bijgesteld. De korte missieformulering luidt:

‘De Maria Geboortekerk is een missionaire gemeenschap waar wij ons inzetten om anderen welkom te heten, waar ieder steeds opnieuw uitgedaagd wordt Jezus Christus te leren kennen, waarin we verbonden zijn met elkaar en Gods liefde en vrede delen met anderen.’

De visie omvat vier pijlers. De eerste pijler is het samen groeien in heiligheid en een uitnodigende kerk zijn voor anderen. Dit is belangrijk voor het ontvangen van nieuwe betrokkenen en voor de persoonlijke groei van ieder van ons.

De tweede pijler is gastvrijheid. Al een flinke periode wordt meer aandacht besteed aan de welkomstgroep. Dit heeft als doel om een gastvrije kerk te zijn voor mensen die nog niet regelmatig komen.

Een derde pijler is dat we steeds opnieuw worden uitgedaagd om Jezus te ontmoeten door de sacramenten en de liturgie. Tevens dagen we mensen uit om Jezus te leren kennen door zich het Evangelie eigen te maken.

De laatste pijler in de visie legt de nadruk op het delen van Gods liefde met anderen. Om Gods liefde te kunnen uitdragen is het belangrijk dat de boodschap en boodschapper samengaan. Het uitdragen lukt wanneer het Evangelie in het middelpunt staat, om missionair te zijn.

We hopen dat veel kerkgangers en betrokkenen zich in deze formulering herkennen. Omdat het belangrijk is deze lijn met veel mensen te dragen, bespreken we deze missie graag zo breed mogelijk. Een eerste presentatie vindt plaats op 12 juni. Daarna nemen we de tijd om in de verschillende werkgroepen de vraag te stellen „wat betekent dit voor onze taak”? Net als in de recente uitwisseling in het kader van het synodale proces, ontvangen we daarbij graag reacties. Graag bouwen we zo aan de toekomst van onze kerk.

De volledige tekst met uitwerking staat op de website en ligt dit weekend achter in de kerk.

 

pastor Jeroen Miltenburg, kapelaan Juan van Eijk en kernteam pastoraat

Vorige artikel

Terug naar welkompagina

Zondag 15 mei 2022 zijn in Rome 10 mensen heilig verklaard, waarvan twee mij bekend zijn: Charles de Foucauld en Titus Brandsma. Een heilige heeft, in de tijd waarin hij leefde, een bijzondere betekenis voor de kerk gehad. Titus Brandsma is als martelaar in Dachau gestorven en Charles de Foucauld stierf een gewelddadige dood. Op voorspraak van beiden is een wonder geschied.

Met de heilige Titus Brandsma heb ik kennis gemaakt toen ik op het seminarie zat. We moesten voor het vak ‘inleiding filosofie’ zijn boekje ‘Godsbegrip’ lezen. Het centrale onderwerp in dit boekje is het beeld van God. Titus Brandsma stelt zich de vraag hoe het komt dat grote getale mensen zich afkeren van God. De voortuitgang op allerlei gebied heeft de ontering van God tot gevolg en dat is schokkend. Het boekje is geen verdediging van het geloof, maar doet de Waarheid stralen. Het is een relatief klein boekje dat ook op internet te vinden is. De cijfers laten zien dat de geloofsafval in Nederland zijn dieptepunt nog niet bereikt heeft.

De heilige Charles de Foucauld kwam ik op het spoor door het boek van René Voilaume ‘Om het hart van de massa’. Het is het eerste deel in de reeks ‘In het spoor van Charles de Foucauld’. Het leven van de heilige Charles de Foucauld is een getuigenis van een man die oprecht naar God zoekt. Na zijn eerste Communie en Vormsel verwijdert Charles zich van het geloof. Door een vreemd gebed “”Mijn God, indien U bestaat, maak dat ik U leer kennen!”” hervindt hij het geloof. Een van de vernieuwende punten in zijn spiritualiteit is de woestijndag. Het is een dag voor God waar je voor de ‘wereld’ niet bereikbaar bent, terwijl je toch midden in de wereld staat.

In de tijd dat ik in de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem verbleef, hielden wij op maandag onze woestijndag. Het klooster was ‘gesloten’, dat wil zeggen dat er geen publieke vieringen waren. Gewoonlijk bleven we in het klooster en baden we het kloostergebed voor onszelf. Dat kon in je kloostercel zijn of ergens buiten op een rustige plek Ik gebruikte de dag om een lange wandeling te maken. Het enige dat we samen deden was het vieren van de eucharistie en de maaltijd. Ongeveer een keer per maand bezochten we met de broeders een ander klooster om even los te zijn van het drukke stadsleven. Op het ritme van dat klooster, mochten we meebidden. Je kon er ook voor kiezen om voor jezelf te bidden. Sinds ik weer terug ben in de parochie pak ik dit ritme weer op: een dag niet bereikbaar, om alleen maar voor God bereikbaar te zijn. Het is wat iedere mens nodig heeft, zeker als je in een drukke stad leeft, in een maatschappij waar je 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar moet zijn.

kapelaan Juan van Eijk

Vorige artikel

Terug naar welkompagina

In een viertal bijeenkomsten (25 mei, 1, 8 en 15 juni) gaan we aan de hand van een Bijbeltekst met elkaar in gesprek. Van 20 tot 21.30u in de pastorie. Deze Bijbeltekst en een spiegelverhaal brengen we in verbinding met ons eigen leven. We delen in een ontspannen sfeer wat ons raakt. Voorafgaand aan de bijeenkomst lezen we enkele bladzijden uit het boekje: “Geloven nu”. Dit boekje “Geloven nu” met als actueel thema “vrede” is te verkrijgen voor € 15,50.

Heeft u interesse? Dan gelieve u zich aan te melden vóór 20 mei via: info@mariageboorte.nl, dan kunnen wij dit boekje voor u bestellen. Iedereen is van harte welkom. Locatie: Pastorie Maria Geboortekerk

Pastor Jeroen Miltenburg en Nick Kersten stagiaire

Op zondag 29 mei gaan we op bedevaart naar Kevelaer. Iedereen, jong en oud, is welkom! We verzamelen om 10.30u op het kerkplein en na een kort pelgrimsgebed vertrekken we om 10.45u met auto’s naar Kevelaer waar we om 12.00u de H. Mis vieren. Daarna lunch (eventueel zelf meenemen) en om 14.45u gelegenheid om kaarsen te branden en rozenkransgebed bij de Genadekapel. Info en opgave: Hester Leenaerts hesterpeters@yahoo.com 06-14285538 of Berthine de Roo berthinederoo@hotmail.com 06-47514110. Geef ook even door of je nog vervoer nodig hebt, of juist een plekje in de auto over hebt.

Paus Franciscus heeft gevraagd of we met hem willen bidden en nadenken over de toekomst van de kerk. Aan deze synodale weg hebben we op zondag 27 maart na de eucharistieviering met ongeveer 30 personen gehoor gegeven. We hebben nagedacht en gebeden over de vraag welke ervaringen we hebben door gelovige samen op weg te gaan. We zijn dankbaar voor het meedenken en opschrijven. In dit overzicht hebben we een samenvatting gemaakt.

Welke ervaring heb ik van gelovig samen op weg gaan?
Samen op weg gaan ervaren we als: samen bidden, als groep iets delen met elkaar en samen (rozenkrans) bidden. We zijn ook samen op weg als koor, Alpha, Paasdriedaagse of een cursus volgen, koffie met elkaar te drinken na de mis. Gemeenschap ervaren we door: een mooie liturgie, in aanbidding zijn we één familie met Jezus als centrum. Samen bidden kan wrijvingen oplossen, en je ervaart dat je geholpen wordt. Dat onze kerkgemeenschap jong is stimuleert b.v. door samen te eten rondom de Mary Kids Club.

Als gemeenschap ervaren we mooie en vreugdevolle ervaringen.
We hebben elkaar nodig om het geloof met elkaar te delen. Die vreugde ervaren we in gebed in liturgie waarin het geloof ons vrede, geborgenheid, vertrouwen en rust geeft. Ook geeft het geloof ons een diepere niveau van leven.

We ervaren moeilijke zaken in onze gemeenschappelijk weg. 
Moeilijk zaken ervaren als de ander onverschillig, of niet ontvankelijk is voor een geloof. Ook gebrek aan eenheid in de kerk en partijdigheid ervaren we als lastig. Fouten toegeven en strijd in jezelf of lauwheid en geen tijd om het geloof ervaren we als ander obstakels.

Dit alles geeft ons ook inzichten namelijk
Het is belangrijk dat we met God verbonden blijven door middel van de Heilige Geest en gebed. We hebben elkaar nodig in een oprechte belangstelling voor elkaar, daarbij is liefdevol naar elkaar omkijken belangrijk. We moeten meer tijd vrijmaken om elkaar beter te leren kennen, niet door het met elkaar in discussie te gaan maar te proberen van ons geloof te getuigen.

De goede weg
Op de goede weg ervaren we vertrouwen, aanbidding, liturgie, waarbij zowel de levendigheid als de orthodoxie belangrijk is. Meer aandacht voor eenheid onderling binnen de parochie en daarbuiten, tot op samenlevingsniveau is iets waaraan nog gewerkt moet worden. Ook diaconie moet nog versterkt worden.

Wat zegt de Heilige Geest ons over de Kerk van vandaag: Welke nieuwe stappen dienen zich aan?
We kunnen stappen zetten in betere communicatie intern binnen de locatie/parochie en richting mensen in de samenleving. Voorbeelden van binnenuit zijn dat er aandacht is voor het welkomstteam, hoe communicatie verloopt, de website en extern dat we contact zoeken met gemeenschappen en bewust zijn dat de samenleving snel verandert. Aandacht voor gebed, Eucharistie en aanbidding kan nog verder groeien.

pastor Jeroen Miltenburg

Vorige artikel

Terug naar welkompagina

 

Ook dit jaar willen wij als gemeenschap van de Maria Geboortekerk actie voeren voor de voedselbank. Het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank Nijmegen-Overbetuwe is gegroeid naar bijna 800. De inzameling start op zaterdag 14 mei. Inleveren kan in de weekenden en elke dag als de kerk open is om 19.00 uur tot en met zondag 29 mei. Achter in de kerk op de tafels treft u flyers waarin staat omschreven waaraan de af te geven producten moeten voldoen. U kunt ook direct financieel steunen. Het banknummer staat eveneens in de flyer. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Titus Brandsma, de grootste Nijmegenaar aller tijden, is op 15 mei heilig verklaard. Wie was Anno Brandsma? En waarom noemen we hem Titus? Wat zei hij als directeur van de universiteit? Waarom heeft hij gevochten voor de vrijheid? Hoe werd hij zo’n bekende influencer? En waarom hebben ze hem vermoord? En überhaupt- wat betekent „heilig“?

Op vrijdag 20 mei van 18.45 uur tot 20.15 uur komt Anton de Wit, journalist en hoofdredacteur van “Katholiek Nieuwsblad” vertellen over het leven van Titus Brandsma. Aansluitend maken we met alle kinderen een eigen “Titus-Brandsma- stripverhaal”. Het programma is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar. Het is een special in de reeks van Mary Kids Club avonden (steeds op de derde vrijdag van de maand). 

Locatie: Parochiecentrum Maria Geboortekerk, Berg en Dalseweg 40, Nijmegen. Er zijn geen onkosten aan verbonden. Info en aanmelden: info@mariageboorte.nl

Deze maand gebeurt er iets groots wat je hooguit één keer in je leven meemaakt! Onze stadsgenoot Titus Brandsma wordt door Paus Franciscus heilig verklaard. Titus Brandsma heeft ons iets te zeggen. Hij was hoogleraar en rector Magnificus van onze universiteit. Hij kwam als journalist op voor de waarheid. Juist in onze tijd van fake news, is het belangrijk om te onderzoeken wat waarheid is. Hij heeft zich verzet tegen de dictatuur en wist dat helder te verwoorden. Hij heeft daarvoor zijn leven gegeven. Het laat zien hoe actueel pater Titus Brandsma voor ons is. Dat alles heeft hij kunnen doen vanuit een levend geloof in God.

Om meer zicht op hem te krijgen komt prof. Peter Nissen hierover spreken op zondag 22 mei om 12.00 uur in het parochiecentrum. Wij willen deze lezing een feestelijk tintje geven met koffie/thee en een aangekleed taartbuffet in het parochiecentrum. Iedereen is van harte welkom en is vrij om iets voor het taartenbuffet mee te brengen. Koffie/thee in het kerkportaal komt deze keer te vervallen.