In de Maria Geboorte vinden allerlei activiteiten plaats. Vanwege de Corona situatie kunnen veel dingen momenteel echter niet doorgaan. Kijk verder op onderstaande pagina's voor meer informatie per doelgroep.

Kinderen: Mary Kids Club

Tieners: Teenertime

Studenten: KSN 

Groeien in geloof: Alphacursus en Faithtime

Bezoekgroep

Bovenstaande is zeker niet alles. Vraag gerust verder via mail, telefoon of door bij een van de vieringen iemand aan te schieten!

 

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Dat is een jaarlijkse actie, waarbij wij aan u als parochiaan van onze Maria Geboortekerk vragen om uw financiële bijdrage voor 2021. Zoals u weet, biedt onze locatie tal van diensten en activiteiten voor jong en oud. In de begroting 2021 is voor kerkbijdragen een bedrag opgenomen van € 68.000 (vorig jaar € 67.000). Via de Actie Kerkbalans 2021 vragen wij uw steen(tje) daaraan bij te dragen door uw kerkbijdrage over te maken op NL05 INGB 0000 8242 36 ten name van RK Parochie H. Stefanus, locatie Maria Geboorte, o.v.v. “kerkbijdrage 2021”. Een verhoging van uw kerkbijdrage t.o.v. 2020 wordt zeer op prijs gesteld, zodat we prijsstijgingen in 2021 zoveel mogelijk kunnen dekken. Uw financiële steun is van cruciaal belang!

Uiteraard kunt u ook uw steentje bijdragen door uw tijd te geven, aarzel niet om aan kapelaan van Eijk of iemand van het welkomstteam aan de deur van de kerk aan te geven dat u ook graag op die manier bijdraagt. 


Penningmeester

Het is alweer een paar maanden geleden dat Jessica van Beuningen de Maagdenwijding heeft ontvangen. Het was bijzonder deze plechtigheid mee te mogen vieren in de kathedrale basiliek St. Jan te ’s-Hertogenbosch. Afgelopen december heeft onderstaand artikeltje in de Nieuwsbrief van het bisdom ’s-Hertogenbosch gestaan:

“Op zondag 22 november 2020 vierden wij het hoogfeest van Christus Koning. Tijdens deze viering ontvingen in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch, twee vrouwen, Jessica van Beuningen en Petra van Esch, de maagdenwijding uit handen van bisschop Gerard de Korte. De maagdenwijding is een van de onbekendste wijdingen binnen de katholieke kerk maar daardoor niet minder van betekenis. Vrouwen, wonend en werkend in de wereld, willen Christus nadrukkelijk volgen en tot de dood trouw blijven aan de dienst van de Heer en zijn Kerk. Zij zien af van een christelijk huwelijk maar geven voorkeur aan datgene waarvan het huwelijk een heilig teken is. Zij getuigen van evangelisch leven en onderlinge liefde. De gelofte die deze vrouwen afleggen wordt bekrachtigd met een plechtig wijdingsgebed. Na de wijding ontvangen zij als bruid van Christus, de bruidegom, een sluier en als teken van blijvende trouw aan Christus een ring. Ook het getijdengebed krijgen zij overhandigd als teken en oproep tot onophoudelijk gebed voor het heil van de gehele wereld in eenheid met de gehele Kerk”.


Net als bij kloosterlingen, religieuzen en priesters gaat het om het leven van de evangelische raden: kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. De kuisheid ofwel het celibaat betekent dat je als niet gehuwde door het leven gaat. Zij die in het celibaat leven zijn een teken dat Gods Rijk midden onder ons is en waar we naartoe op weg zijn. Het drukt het geloof in het eeuwig leven uit. De armoede houdt in dat je in eenvoud wilt leven, genoegen neemt met het gewone. Gehoorzaamheid is over het algemeen aan de bisschop. Als je in het klooster bent ingetreden is het een gehoorzaamheid aan de overste en de kloosterregel.


In de tijd dat ik in de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem was, was ik priester van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Dit blijft tot de eeuwige professie, dan incarneer je in de religieuze gemeenschap of het klooster. Toen ik op het punt stond om de tijdelijke gelofte af te leggen, werd duidelijk dat het niet mijn roeping was. Aangezien ik priester van het bisdom Den Bosch ben, kon ik gemakkelijk terug.


De maagdenwijding is te vergelijken met een eeuwige professie. Zij, de maagd, bindt zich aan het bisdom en kan dus niet zomaar buiten het bisdom verhuizen. Net als de priester belooft zij trouw en gehoorzaamheid aan de bisschop. Wat haar onderscheidt van de priester is dat zij in haar eigen levensonderhoud moet voorzien. Dus heeft zij een baan in de maatschappij en belooft zij dienstbaar te zijn aan de lokale gemeenschap, de parochie, of de kerk waar zij zich thuis voelt. Verder leeft zij alleen midden in de wereld en dat is een hele worsteling. In zekere zin geldt het voor ieder van ons, ieder kiest persoonlijk voor Jezus Christus en tegelijk mogen we samen op weg gaan met de Heer.

Kapelaan Juan van Eijk

Het afgelopen jaar is er in de Stefanusparochie veel gebeurd. Sinds 1 juni 2020 zijn er een nieuwe pastoor en kapelaan benoemd. Een paar maanden later ver-trokken tweepriesters van de Gemeenschap Emmanuel naar andere parochies. Voor de parochianen, de Gemeenschap Emmanuel en mij een grote verande-ring. Aanvankelijk was de afspraak dat ik in de luwte zou herstellen van een bijna burn-out. De veranderingen die kort na elkaar volgden gaven veel onrust. De grootste verandering was dat ik de verantwoordelijkheid kreeg voor de Maria Ge-boortekerk. De laatste tijd merk ik dat het een stuk beter gaat en ik genezen ben van de bijna burn-out.


De Maria Geboortekerk is een nieuwe plek, waar ik de komende jaren mag wer-ken in de wijngaard van de Heer. In het voetspoor van mijn voorgangers wil ik graag met alle parochianen verder gaan. Het is een hele uitdaging, omdat we in een tijd van krimp zitten. De Maria Geboortekerk is een plek van hoop, omdat hier veel jonge gezinnen en jongeren komen.


Een van de dingen waar ik komende jaren met alle parochianen aan wil werken is parochievernieuwing. Mijn voorganger, Cyrus van Vught, heeft hiermee een begin gemaakt. In mijn vorige parochie heb ik hiermee ook enige ervaring opge-daan. Met de parochianen daar hebben we hiervoor het boek van James Mallon ‘Als God renoveert’ gebruikt. Belangstellende parochianen lazen thuis een be-paald gedeelte uit het boek, dat tijdens de bijeenkomst met elkaar besproken werd.


In parochievernieuwing gaat het om het herontdekken van de charismatische dimensie van de Kerk. De mensen weten dat de Kerk institutioneel is. Het geeft de Kerk structuur door de paus, bisschoppen, de inhoud van het geloof en het vieren van de sacramenten. De charismatische dimensie heeft betrekking op hoe de Heilige Geest de Kerk leidt. In zijn toespraak op 27 mei 1998 zegt Paus Jo-hannes Paulus II tot de Nieuwe bewegingen:


‘De institutionele dimensie en de charismatische dimensie zijn 'co-essentieel' voor de goddelijke constitutie van de Kerk zoals ze werd ge-sticht door Jezus, omdat ze samen bijdragen aan het present stellen van het mysterie van Christus en zijn heilswerk in de wereld. Bovendien rich-ten zij zich samen, ieder op zijn eigen manier, op de vernieuwing van het zelfbewustzijn van de Kerk, die zich in zekere zin ook zelf 'beweging' kan noemen, in zoverre zij een gebeurtenis is in de tijd en in de ruimte van de zending van de Zoon door middel van de Vader in kracht van de Heilige Geest.’

De Kerk is gezonden om het mysterie van Christus en zijn heilwerk in de wereld present te stellen. De Nieuwe bewegingen beleven het door Jezus gezonden te zijn. De Katholieke Charismatische Vernieuwing noemt paus Franciscus een ‘stroom van genade in de Kerk’. De Nieuwe bewegingen gaan erop uit, zij bele-ven de zending die Jezus aan de leerlingen gegeven heeft. Vlak voor zijn He-melvaart zendt Jezus zijn leerlingen uit met de woorden: ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.’ (Mat. 28,19-20). In deze zin staan vier werkwoorden cursief en vet gedrukt. Wel-ke is het belangrijkste?

Het antwoord is ‘leerlingen maken’. Alle gedoopten hebben de opdracht het ge-loof door te geven. Allereerst in ons eigen gezin en vervolgens ook aan alle andere mensen. Veel katholieken hebben moeite om hun geloof met anderen te delen. In mijn jeugd had ik protestantse vrienden. Voor hen is het normaal om met elkaar over het geloof te spreken. Als ik daar was, kon ik over mijn geloof spreken en het heeft mij geholpen mijn geloof te beleven. Ik ben daar heel dankbaar voor. Van harte hoop ik dat we allemaal bereid zijn het geloof met an-deren te delen, moedig zijn om met anderen het evangelie durven uit te dragen en te ontdekken waar God ons toe geroepen heeft.

Kapelaan Juan van Eijk

Tot en met november 2020 is de tussenstand van de kerkbijdragen € 56.700 (t/m november 2019 € 55.800). Voor 2020 is € 67.000 begroot. Hoewel er t.o.v. 2019 tot nu toe sprake is van een lichte stijging van de kerkbijdragen en collectegelden, worden wij ook geconfronteerd met extra kosten. Zo drukken de kosten van de livestream en die van de aanschaf van de alarminstallatie en camerabeveiliging in onze pastorie (naar aanleiding van de inbraken eind 2019) en het herstel van de inbraakschade op onze begroting. Bij het opstellen van de begroting 2020 waren die niet voorzien. Om het jaarlijks structurele tekort zo laag mogelijk te houden is een extra bijdrage meer dan welkom. Alvast hartelijk dank daarvoor.


Penningmeester

Kinderen op het balkon bij ingang parochiecentrum

De MKC kerstbijeenkomst is op vrijdag 18 december om 18.45 uur. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom. Geef je nog snel op vóór woensdag 16 december en neem vooral ook vriendjes en vriendinnetjes mee. Meer info en opgave).

TeenerTime

Voor de tieners organiseren we  maandelijks TeenerTime! Zit jij al op de middelbare school en ben je nog geen 18 jaar? Dan ben jij van harte welkom bij TeenerTime!

alpha cursus

KSN (Katholieke Studenten Nijmegen), voorheen LIFT geheten, is een vereniging voor katholieke studenten en andere jongeren tussen de 18 en 30 met behoefte aan gezelligheid én geloofsverdieping. We hebben een mooie reeks aan activiteiten, waaronder Kringavond, Collegetour en Mis & Diner. Kijk voor meer informatie op www.katholiekestudentennijmegen.nl.

“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan” zo luidt het gezegde en dit geldt ook voor parochiepriesters.


Misschien had u al een vermoeden dat de komst van pastor Juan van Eijk de ruimte vrij maakt voor het vertrek van anderen. Zowel pastor Cornelius Happel als pastor Harm Eskes hebben ons verlaten en een nieuwe benoeming gekregen.