Een parochie is een geloofsgemeenschap, die in een kerk samenkomt om het geloof te vieren. Vroeger was een parochie duidelijk afgebakend, het was een gebied waar een kerk stond en de mensen, die in dat gebied woonden, waren betrokken bij hun kerk. Het was vanzelfsprekend om betrokken te zijn bij de gemeenschap: financieel, als vrijwilliger en als parochiaan. Een ieder gaf naar wat voor hem of haar mogelijk was.

Tegenwoordig echter is een parochie een fusie van meerdere kerken en zijn minder mensen betrokken bij de gemeenschap. Voor de meeste mensen is de plaats waar de kerk staat van ondergeschikt belang, omdat zij kiezen voor een gemeenschap waar zij zich thuis voelen. De H. Stefanus is een fusieparochie van zeven kerklocaties waarvan de Maria Geboortekerk een onderdeel is. In eerste instantie zou je zeggen, dat het niet veel uitmaakt, want de mensen die zich betrokken voelen komen gewoon naar de kerk. Op een dieper niveau is het nodig de vraag te stellen: wat is een geloofsgemeenschap? Zijn dat mensen, al dan niet parochianen, die in de kerk samenkomen om het geloof te vieren, of is het meer? Een geloofsgemeenschap vormt een eenheid op basis van het gezamenlijke geloof dat zij belijdt. Het is hetzelfde geloof, dat iedereen in de eucharistieviering op zon- en hoogfeestdagen belijdt. Het belijden van ons geloof, is uitgangspunt voor het samen delen van het geloof. In mijn jeugd kwam ik wel eens op bezoek bij protestantse gezinnen. Het is heel gewoon dat zij het geloof met elkaar delen. Een van de momenten waarop dat gedaan werd, was na het avondeten. De vader des huizes las een gedeelte uit de Bijbel waar vervolgens over gesproken werd. Op weg naar volwassenheid ging ik af en toe bij een vriend op bezoek waar we een deel van de avond samen spraken over het geloof. Het heeft mij geholpen in het geloof te groeien, te onderscheiden wat God van mij vraagt en het ook daadwerkelijk te doen. Het geloof te leven, met alle worstelingen die het met zich meebrengt.

De meeste katholieken spreken niet over hun geloof in God. Het is begrijpelijk omdat we dat niet geleerd hebben. Juist in de tijd waarin we nu leven, denk ik dat het belangrijk is over ons geloof te spreken. Een kleine christelijke gemeenschap, die samenkomt om te luisteren naar Gods woord en dit met elkaar te delen. Het kan ook zijn dat je met elkaar spreekt over de homilie van de zondag.

Een geloofsgemeenschap zijn wordt een stuk gemakkelijker als we doen wat ongemakkelijk is: de Bijbel of een andere geestelijk werk samen hardop lezen en hierover met elkaar spreken. Het gaat niet een om theologische discussie, maar om wat jou raakt. De Bijbel is Gods Woord onder inspiratie van de Heilige Geest door mensen opgeschreven. Het bijzondere is dat God zijn liefde aan mensen openbaart. Op heel persoonlijke wijze ervaren mensen Gods liefde in hun leven en horen zij dat God tot hen spreekt. Meerdere personen hebben een overeenkomstige ervaring gehad. Met de hulp van de Heilige Geest hebben zij deze ervaringen opgeschreven.

De ervaringen van God in ons leven, kunnen overeenkomsten hebben met de ervaringen zoals we die in de Bijbel lezen. Als een woord uit de Bijbel ons raakt, kan het zijn dat God hiermee iets tot ons wil zeggen. Met andere mensen spreken over Gods woord kan ons helpen om als gemeenschap op weg te gaan en samen meer gemeenschap te worden waar Gods Woord in ons midden leeft.

kapelaan Juan van Eijk

Vorige artikel

Terug naar welkompagina

In onze kerk staat een kaars bij de lezenaar. Het is een kaars die verwijst naar het synodaal proces. Bedoelt om de H. Geest te vragen om het proces te bezielen. In enkele citaten geeft onze paus Franciscus het startschot voor een breed en diepgaand overleg van basis tot top.

Synod NL logo

Het synodaal proces in 7 quotes.
1. Een synode is geen parlement of opiniepeiling, maar een kerkelijk evenement met de Heilige Geest als hoofdrolspeler. Zonder de Geest is er geen synode.
2. Het is tijd om anderen in de ogen te kijken en te luisteren naar wat ze te zeggen hebben, om een band op te bouwen, om gevoelig te zijn voor de vragen van onze zussen en broers. om ons te laten verrijken met andere charisma’s, roepingen en taken. Echte ontmoeting vormt ons om en schept kansen.
3. Het wordt een trage en vermoeiende oefening om echt te leren luisteren naar elkaar: bisschoppen, priesters, religieuzen, leken, alle gedoopten. Zonder pasklare antwoorden.
4. Iedereen in staat stellen om deel te nemen, is een essentiële kerkelijke plicht!
5. Als we van een synodale kerk willen spreken, kunnen we niet tevreden zijn met schijn. We hebben inhoud, middelen en structuren nodig die dialoog en interactie tussen priesters en leken vergemakkelijken.
6. Priesters moeten zich niet opstellen als heer des huizes, maar als herder. We hebben niets aan intellectualisme. Vermijd de zelfgenoegzame houding van: We hebben het altijd zo gedaan.
7. Dan zullen we een structureel synodale Kerk worden, waar iedereen zich thuis kan voelen en aan bijdragen. We zullen een luisterende Kerk worden, een nabije Kerk die de wonden en harten van de wereld heelt met Gods balsem.

In de wereldkerk start het synodaal proces. In ons bisdom is daar afgelopen zondag met een viering in de Sint Jan een start mee gemaakt. De synode-kaars is daar een teken van. Dit initiatief van Paus Franciscus kan in drie kernwoorden worden samengevat: communio, participatie en missie.

Communio
Communio gaat over gemeenschap. Alleen in verbondenheid met de Heer en met elkaar kunnen wij uitgroeien tot gelukkige mensen. Wij hebben elkaar nodig, wij zijn broeder en zuster van elkaar. Als wij leven in overeenstemming met de Blijde Boodschap van Jezus vormt de Kerk een gemeenschap van geloof, hoop maar vooral ook van liefde.

Participatie
Door de Doop, het Vormsel en de Eucharistie zijn wij geroepen om het geloof handen en voeten te geven. Wij kunnen daarbij onze talenten, die God ons gegeven heeft, benutten. Door de kracht van Gods Geestzijn wij tot veel in staat. Wij dragen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de voortgang van het kerkelijk leven. Overal waar liefde en dienstbaarheid worden geleefd, overal waar mensen leven vanuit vergeving en verzoening, zien wij een lichtflits van het Koninkrijk Gods.

Missie
Wij hebben missionaire opdracht en zorgen voor de voortgang van het evangelie in onze parochie. Door gezinnen met jonge kinderen te helpen het geloof te beleven, werken wij aan de opbouw van de Kerk van morgen. Kerk is missie. Een Kerk die niet missioneert, heeft haar vitaliteit verloren. Wij zijn geroepen om mensen bij Christus te brengen. Christelijk leven krijgt immers gestalte vanuit de vriendschap met Christus.

Niet alleen tot Communio, Participatie en Missie worden wij uitgenodigd, maar ook tot dienstbaar in het leven te staan. De laatste sociale encyclieken van onze paus: Laudato Si en Fratelli Tutti kunnen ons inspireren tot een cultuur van het leven. Het gaat dan om de bescherming van kwetsbaar leven, maar ook om maatschappelijke rechtvaardigheid en het beschermen van de aarde die ons draagt en voedt.

Om het synodale proces focus te geven heeft het Vaticaan tien thema’s geformuleerd. In ons bisdom krijgen de drie bovenstaande thema’s het accent.
Vanuit de aanbidding van God, het vieren van de liturgie, heel bijzonder van de Eucharistie, worden wij gevoed om onze verantwoordelijkheid voor de missie van de Kerk gestalte te geven. Tegelijkertijd krijgen wij inspiratie om het evangelie van Christus concreet na te leven in de wereld van vandaag.

Maria Geboorte
We zijn als kernteam en locatieteam van de Maria Geboorte een zaterdag bijeengeweest. Wij hebben nagedacht over hoe wij de toekomst vorm kunnen geven. Allereerst is het belangrijk dat wij missionair zijn. Wij hebben een missionaire opdracht waar we de komende tijd verder aan willen werken. Daarvoor is gastvrijheid nodig en een uitnodigende houding. Wij willen zo een betekenisvolle gemeenschap kunnen zijn waar een ieder zich thuis voelt. Om dit te bereiken hebben wij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Gemeenschap is iets wat je samen beleeft. Laten wij daar samen de schouders onder zetten.

Lees verder, o.a. over de speciale kaars …

pastor Jeroen Miltenburg

Vorige artikel

Terug naar welkompagina

Hallo, mijn naam is Nick Kersten en ik mag mijn stagejaar komen doen bij deze parochie. Daar kijk ik erg naar uit. Ik heb gezien dat het een diverse en actieve parochie is.

Ik zal even kort mijn persoon uit de doeken doen. Ik ben geboren en getogen in het Brabantse Uden. Ik kom niet uit een gezin waar het geloof centraal staat, eerlijk gezegd was ik een van de kinderen voor wie het vormsel de afscheidsviering was. De wegen van God zijn ondoorgrondelijk en gedurende mijn studie heeft Hij me weer geroepen, geboeid en teruggebracht.

Na een opleiding Bedrijfskunde MER ben ik theologie gaan studeren aan de Radboud Universiteit. Nijmegen is mij dus niet geheel vreemd, al moet ik bekennen dat ik er nog nooit heb gewoond. Nadat ik daar mijn bachelor had gehaald, heb ik een master gedaan aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Tijdens mijn studies heb ik mijn roeping onderzocht met begeleiding van een goede priester. Samen hebben we gebeden, gedacht en gesproken over mijn roeping. Ik ben op verschillende plekken wezen kijken, maar heb me uiteindelijk aangemeld op het seminarie van ’s-Hertogenbosch. Oost west, thuis best.
Ik heb op het seminarie, ondanks de coronaperikelen, veel mogen leren en een mooie gemeenschap mogen ervaren.

Met die achtergrond begin ik aan mijn pastorale jaar dat ik in deze parochie mag gaan doen. Het ergste van de coronapandemie lijkt achter ons te liggen, dus kijk ik uit naar mooie ontmoetingen met parochianen. Ik hoop veel te leren in deze parochie, maar ook mijn bijdrage te kunnen leveren aan deze gemeenschap.

Nick Kersten

Vorige artikel

Terug naar welkompagina

Op zondag 4 juli a.s. verwelkomen wij onze nieuwe priester Jeroen Miltenburg. Na de viering van 10.30 uur is iedereen uitgenodigd in het parochiecentrum, onder het genot van een kopje koffie of thee, om kennis met hem te maken.

 

pastor Jeroen Miltenburg stelt zich voor:

Als jongere mocht ik graag fietsen in het bos. In de natuur stelde ik mijzelf allerlei vragen over de bedoeling van het leven. Die vragen stelde ik ook aan de mensen om mij heen: wat is de moeite waard om voor te leven?

Aanvankelijk wilde ik een bedrijf gaan starten en ben daarom naar de Heao gegaan. In mijn studententijd kwam ik tot de ontdekking dat God iets anders voor mij had bedacht. Hij wil dat we gelukkig worden en zijn liefde ervaren. Ik besloot God van nabij te volgen door naar de Priesteropleiding te gaan. Nooit had ik verwacht dat ik later aan diezelfde opleiding als rector verantwoordelijkheid zou dragen.

De afgelopen 12 jaar ben ik als pastoor-deken werkzaam geweest in Tilburg. Met veel plezier heb ik daar gewerkt. De dynamiek van een stad heeft mij geïnspireerd om met gezinnen samen te werken. De stad ervaar ik als de plaats waar nieuwe mensen aangesproken kunnen worden.

Nijmegen is voor mij een hernieuwde kennismaking. Wederom een aantal jaren geleden, heb ik daar de studie spiritualiteit aan de theologie-faculteit afgerond. Ik kijk ernaar uit om de parochie te versterken. Met als speciaal aandachtsgebied de locatie Maria Geboorte, waar ik ook ga wonen. Binnenkort hoop ik u persoonlijk te ontmoeten. Samen bouwen aan de geloofsgemeenschap: dat stel ik mij tot doel.


Tot spoedig, en hartelijke groet,
Jeroen Miltenburg

Het locatieteam, het kernteam pastoraat en de parochianen heten de nieuwe priester van harte welkom in de Maria Geboortekerk. Wij verheugen ons dat hij het team van de H. Stefanusparochie komt versterken onder leiding van pastoor Eduard Kimman.

 

Vorige artikel

Terug naar welkompagina

TeenerTime

Voor de tieners organiseren we  maandelijks TeenerTime! Zit jij al op de middelbare school en ben je nog geen 18 jaar? Dan ben jij van harte welkom bij TeenerTime!

Kinderen op het balkon bij ingang parochiecentrum

Alle kinderen van groep 5 t/m groep 8, zijn welkom bij Mary Kids Club! Elke derde vrijdagavond van de maand gaan we weer knutselen, bidden zingen en lekker eten …Vriendjes en vriendinnetjes: nodig ze uit en meld ze aan! Ze zijn allemaal welkom. Meer informatie, ook voor ouders, en aanmelding info@mariageboorte.nl

KSN (Katholieke Studenten Nijmegen) is een vereniging voor katholieke studenten en andere jongeren tussen de 18 en 30 met behoefte aan gezelligheid én geloofsverdieping. We hebben een mooie reeks aan activiteiten, waaronder Kringavond, Collegetour en Mis & Diner. Kijk voor meer informatie op onze facebook pagina met evenementen en check de foto's.