De contactgegevens van de priesters vindt u hier. Pastor Miltenburg heeft op maandagen zijn vrije dag en kapelaan Van Eijk op woensdagen. De andere zes dagen van de week zijn ze voor u beschikbaar.

Op basis van de normen van het bisdom zijn de tarieven voor misintenties en bijzondere vieringen in onze kerk voor 2022 als volgt vastgesteld:

  • Stipendium misintentie:    € 13,-
  • Doopsel:    vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 100,-)
  • Eerste Communie:    vrijwillige bijdrage (onkosten project: € 50,-)
  • Vormsel:    vrijwillige bijdrage (onkosten project: € 50,-)
  • Ziekenzalving:    vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 60,-)
  • Huwelijk (met zang):    € 500,-
  • Jubileumviering (met zang):    € 395,-
  • Uitvaart (met zang; inclusief teraardebestelling of crematie): € 595,-
  • Gebedsdienst op begraafplaats of in crematorium (zonder viering in de kerk): € 320,-

Het gaat hier om minimumbedragen. Gezien de financiële situatie van de parochie zijn extra giften zeer welkom. Geld mag echter nooit een belemmering zijn om een sacrament te ontvangen; bij werkelijke geldelijke nood is een lager bedrag mogelijk.

Bank gegevens kunt u hier vinden.

Maria Geboortekerk
Berg en Dalseweg 42
6521 JJ Nijmegen

Postadres (pastorie):
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen

Telefonische bereikbaarheid secretariaat: +31-(0)24-3221371
Dinsdag tm. vrijdag 10:00-12:30 uur. 
Daarbuiten kan er een bericht worden achtergelaten op het antwoordapparaat.
E-mail adres: info@mariageboorte.nl

Bankrekeningen:
ING: NL05INGB0000824236
ABN-AMRO: NL64ABNA0453555403

Onze parochie is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Giften zijn daarom belastingaftrekbaar (instellingsnummer/RSIN: 824137152)anbiknop2klein.

Om u aan te melden voor de elektronische Nieuwsbrief graag een e-mail sturen naar: nieuwsbrief@mariageboorte.nl

 

Het locatieteam zorgt voor alle materiële aangelegenheden van de Maria Geboortekerk en adviseert de priesters over het pastorale beleid. Pastor Juan van Eijk is de voorzitter van het locatieteam. Naast een voorzitter heeft een team uiteraard een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er nog enkele leden zonder eigen ‘titulatuur’ maar met een bepaald aandachtsgebied. Het team vergadert maandelijks. Dit gebeurt allemaal ad majorem Dei gloriam, ter meerdere ere Gods. Ook al draait het vaak om materie, cijfertjes, begrotingen, renovaties en dergelijke: het moet wel gebeuren. Dit werk is een voorwaarde voor de verwezenlijking van datgene waarom het eigenlijk draait: de verkondiging van de Blijde Boodschap.

Het locatieteam van de Maria Geboortekerk Nijmegen is als volgt samengesteld:

Geen lid van het locatieteam, maar ook zeker noemenswaardig:

 

 

De kerk wordt dagelijks gebruikt voor vieringen. Daarnaast is er een parochiecentrum met zalen, ook dat wordt met name op avonden intensief gebruikt. Soms kan het mooie gebouw met zijn bijzondere functie ook voor andere bijeenkomsten gebruikt worden. Daarbij is het altijd nodig uitgebreider te overleggen.
Voorwaarden voor het gebruik van de Maria Geboortekerk door derden (concerten e.d.) zijn in ieder geval. 

1. Inhoud concert De muziek (gezangen) mag niet in strijd zijn me het karakter van het kerkgebouw. In dit godshuis is enkel religieuze (christelijke) muziek gepast.

2. Datum en tijdstip In goed overleg worden datum en tijdstip vastgesteld. Liturgische vieringen hebben te allen tijde voorrang.

3. Respect voor het gebouw Het gebouw moet voldoende gerespecteerd worden: het altaar mag niet worden gebruikt; het gedeelte van het priesterkoor achter het altaar mag niet worden betreden; indien koffie/thee wordt geschonken, dient zulks achter in de kerk plaats te vinden.

4. Sacristie en bijsacristie De sacristie en de bijsacristie kunnen als kleedruimten benut worden met dien verstande dat alle daar aanwezige goederen van de kerk onaangeroerd blijven.

ASC 04371 300x2005. Repetities Bij repetities gelden dezelfde voorwaarden als ten aanzien van de uitvoering van het concert.

6. Opbouw, afbraak en schoonmaak Opbouw, afbraak en schoonmaak dienen geheel te worden uitgevoerd door de organisator van het concert.

7. Beheer van het gebouw Er dient een vertegenwoordiger van de Maria Geboortekerk beschikbaar te zijn voor het beheer van het gebouw gedurende repetities, opbouw, uitvoering, afbraak en schoonmaak.

8. Huur De huurprijs van de kerk bedraagt ten minste € 50,00 per uur (afhankelijk van situatie, verwarming etc.)

9. Geen entreegeld Het is kerkrechtelijk niet toegestaan entree te heffen. Daarentegen is het toegestaan aan bezoekers een onkostenvergoeding te vragen voor het eventuele programmaboekje en de koffie/thee en kan eventueel op vrijwillige basis worden gedoneerd (bijv. in een ‘melkbus’ achter in de kerk).