In deze vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • Er wordt over en weer kennis gemaakt met de nieuwe secretaris van het parochiebestuur en het parochieberaad, Olaf van de Loo. Tevens bedankt de voorzitter de vertrekkende secretaris Paul de Kerf voor zijn vele bewezen diensten in bestuur en parochieberaad gedurende vier en een halfjaar. De wisseling heeft per 1 juli 2018 plaats gevonden.
  • Het advies van de pastoraatsgroep over de herbestemming van de Betlehemkerk is door het bestuur overgenomen. Na de afsluitende viering op zondagmorgen 2 september zal Hans van Zonneveld met het bestuur en anderen op de plek van de Betlehemkerk een pastoraal centrum in de wijk ontwikkelen met een eigentijdse gebedsruimte (kapel), een gespreksruimte en een keuken voor sociale doeleinden. De overblijvende ruimte zou gebruikt kunnen worden voor appartementen.
  • Per september, na het vertrek van pastoor Cyrus van Vught naar Münster zal Cornelius Happel (gemeenschap Emmanuel), werkzaam als studentenpastor aan het Gaesdonck Lyceum bij Goch (Dld.), halftijds aangesteld worden als kapelaan, met name in de locatie Maria Geboorte.
  • De vraag wordt gesteld of er een bewust streven is naar een meer uniforme (behoudende) benadering van de liturgievieringen, een beweging terug naar voor het Vaticaans concilie? Benadrukt wordt dat er vanuit de parochie vastgehouden wordt aan het principe van eenheid in verscheidenheid, dat is de kracht van de parochie. Doel is verbinding in de geloofsgemeenschap. Vormen van de liturgie moeten daarbij helpen en niet splitsen.
  • Het voornemen van de pastoraatsgroep is om in het najaar met iedere locatie afzonderlijk overleg te hebben over het pastorale beleidsplan in wording. Daarvoor worden locatieteams én gelovigen van de locaties uitgenodigd .
  • Voor de belangrijkste punten van ‘het rondje locaties’ wordt verwezen naar de rubrieken nieuws en activiteiten op de websites van de locaties op https://www.stefanus.nl/ .
  • Iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen op 26 augustus (afscheid C. Van Vugt) en 2 september (overdracht verantwoordelijkheid Betlehemlocatie aan parochie).

 

Het volgende parochieberaad is op 11 september 2018 in de Antonius van Paduakerk.