De pastoraatsgroep is bijeen geweest op 12 april 2018.

In februari en maart heeft de pastoraatsgroep een gesprek gevoerd met elk locatieteam over het voorstel voor een nieuw rooster van de zondagsvieringen. Op grond van allerlei praktische en principiële bezwaren vanuit de locaties hebben we geconcludeerd dat er geen draagvlak is voor de voorgestelde veranderingen. En dat we dan ook langs deze weg niet het beoogde doel bereiken: door als pastores meer aanwezig en zichtbaar te zijn op de zondagen een bijdrage te kunnen leveren aan het leven van de lokale gemeenschappen.

In de gespreksronde hebben we geprobeerd goed te luisteren naar wat er leeft. We hebben overal ervaren dat men de eigenheid van de locatie als iets kostbaars ziet, dat men wil bewaren en als kracht wil inzetten. We zijn in gesprek gegaan over de hoop voor de toekomst en over visie op eenheid in verscheidenheid. Meerdere locaties hebben geopperd dat er ook andere manieren dan de zondagsvieringen zijn om te werken aan verder samengroei van de parochie. Een gedeeld inzicht is dat die groei van onderop moet komen, wil hij standhouden. Er bestaat een grote weerstand tegen alles wat ervaren wordt als top down. Er is bij de meeste locaties een echte bereidheid om met ‘de buren’ iets samen te doen, als dat tot stand komt in onderling gesprek.

Op grond van deze bevindingen zoekt de pastoraatsgroep een weg die meer draagvlak heeft. De hoogste prioriteit heeft werken aan vertrouwen. Bovendien willen we werken vanuit de kracht van de locaties. Het spreekt voor zich dat dit allemaal nog verdere uitwerking en concretisering vraagt.

Inmiddels heeft hierover een eerste overleg met het parochiebestuur en het parochieberaad plaatsgevonden. In de komende weken gaat de pastoraatsgroep opnieuw werken aan het pastorale deel van het beleidsplan 2018-2021, waarin deze nieuwe inzichten als uitgangspunten worden genomen. Op 24 mei 2018 hopen wij aan de locatieteams hiervan een tweede, geheel herziene, versie te kunnen presenteren.

Na de zomer volgt dan weer een gespreksronde met alle locatieteams.

 

De eerstvolgende vergadering van de pastoraatsgroep vindt plaats op dinsdag 1 mei 2018.