Communiqué juni 2020

Sinds het vorige communiqué (23 april 2020) heeft het bestuur vergaderd op 11 juni 2020. 

 • Eduard Kimman SJ is per 1 juni door mgr. De Korte benoemd tot pastoor van de parochie en is derhalve de nieuwe voorzitter van het parochiebestuur. Hij zal ook de pastoraatsgroep en het parochieberaad voorzitten. Tevens heeft mgr. De Korte per 1 juni Juan van Eijk benoemd tot kapelaan van onze parochie; hiervoor was hij pastoor in Berkel-Enschot.
 • Mgr. De Korte heeft op hun verzoek per 1 juni eervol ontslag verleend aan de bestuursleden mgr. R. Mutsaerts en dr. ir. W. Q. Stolwijk als leden van het parochiebestuur.
 • Mw. Trudy Spanjers-Bakkers heeft na vele jaren haar taken als ambtelijk secretaris van het parochiebestuur per 1 juni neergelegd. De vacature voor deze functie staat inmiddels op de website van de parochie onder de rubriek ‘Nieuws’.
 • Het bestuur heeft van de vertrekkende personen met een kleine attentie afscheid genomen en hen bedankt voor hun belangrijke bijdragen in de afgelopen jaren.
 • Ook mr. van de Loo, onze secretaris, heeft te kennen gegeven wegens teveel werkdruk uit het bestuur te willen terugtreden per 1 september 2020.
 • Er zijn dus twee vacatures in het bestuur: één voor de functie van secretaris en één voor de functie van bouwdeskundige. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor (suggesties voor) mogelijke kandidaten. Reacties graag mailen naar: info@stefanus.nl
 • Het bestuur heeft besloten de herstelwerkzaamheden aan de Antonius Abt kerk nu gedeeltelijk ter hand te laten nemen volgens het advies dat via het bisdom is ontvangen.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 3 september 2020.

Communiqué april 2020

Sinds het vorige communiqué (12 maart 2020)) heeft het bestuur vergaderd op 23 april 2020. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

 • Vanwege ‘corona’ is de pastoraatsgroep gevraagd schriftelijk te reageren op het concept beleidsplan, daarna zal de dan beschikbare tekst naar het parochieberaad en de locatieteams gestuurd worden. Plan is om het voor de zomervakantie definitief vast te stellen.
 • Overleg met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft het bestuur doen besluiten de twee lopende verbouwingsaanvragen voor de pastorieën aan de Groesbeekseweg en Dennenstraat in te trekken. Het traject duurt te lang en de kosten blijven oplopen. Een nieuwe aanvraag wordt voorbereid voor de Antonius van Padua pastorie.
 • Met het locatieteam van de Antonius van Paduakerk is overeenstemming bereikt over de globale plannen voor verbouwing van de pastorie. De procedure voor herbestemming en verbouwing van de pastorie wordt in gang gezet met in achtneming van de kerkelijke regelgeving die op verbouwingsaanvragen van toepassing is.
 • De jaarrekening 2019 is door het bestuur vastgesteld en doorgestuurd ter goedkeuring naar het bisdom, met dank aan de locatiepenningmeesters.
 • Het bestuur heeft besloten een webmaster (content manager) te zoeken voor een beter beheer van de parochie website.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 11 juni 2020.

Communiqué maart 2020

 • Sinds het vorige communiqué (30 januari 2020) heeft het bestuur vergaderd op 13 maart 2020. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:
 • Het overleg tussen pastoraatsgroep en bestuur, gehouden op 5 maart, heeft nog niet geleid tot een meer definitief beleidsplan ter bespreking met locatieteams en parochieberaad. Het overleg met de pastoraatsgroep wordt voortgezet op 1 april 2020.
 • De tekst van de vicevoorzitter bij de nieuwjaarsreceptie in de Dominicuskerk is op de website verschenen.
 • Het overleg met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) over de voortgang m.b.t. verbouwingen van enkele pastorieën van de parochie is uitgesteld vanwege het coronavirus.
 • De verbouwing van de pastorie van de Maria Geboortekerk is afgerond. Er kan nu verhuurd worden.Overleg is gevoerd met het locatieteam van de Antonius van Paduakerk over de plannen met betrekking tot de verbouwing van de pastorie ter plaatse.
 • Er vindt vervolgoverleg plaats.
 • Met de locaties is overlegd over het actualiseren van alle verzekeringspolissen voor gebouwen en inventaris.
 • De jaarstukken 2019 zijn deels van de locatiepenningmeesters ontvangen. Het bestuur hoopt in de volgende vergadering de jaarrekening 2019 vast te kunnen stellen.
 • Er wordt overleg gevoerd over het veranderen/verbeteren van de parochie-website.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 23 april 2020.

Communiqué januari 2020

Sinds het vorige communiqué (19 december 2019) heeft het bestuur vergaderd op 30 januari 2020. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

 • De discussie over het nieuwe beleidsplan is in het bestuur voorlopig afgerond. Het concept d.d. 01.02.2020 zal nu besproken worden met pastoraatsgroep, parochieberaad en locatieteams.
 • De tekst van de vicevoorzitter bij de nieuwjaarsreceptie in de Dominicuskerk zal op de website verschijnen. Met name was er over en weer interesse in wat er gebeurt op de diverse locaties.
 • De vergaderdatum van het bestuur van 11 juni is verschoven naar 18 juni.
 • Met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is overleg gevoerd over de voortgang m.b.t. verbouwingen van enkele pastorieën van de parochie.
 • De klok en klokkenstoel van de Betlehemkerk zijn inmiddels verplaatst naar onze begraafplaats aan de Dennenstraat en zullen daar nu definitief geplaatst worden.
 • De vergunning voor verhuur van kamers in de pastorie van de Dominicuskerk is verkregen en leegstaande kamers kunnen daar weer verhuurd worden.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 12 maart 2020.

Sinds het vorige communiqué (24 oktober 2019) heeft het bestuur vergaderd op 19 december 2019. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

 • Een volgende conceptversie van het beleidsplan van de parochie zal hopelijk medio februari verschijnen voor verdere discussie met alle geledingen.
 • Het nieuwe bestuurslid, mevrouw Lineke Meekes, is benoemd en legt een oriëntatie- en kennismakingsronde af langs de locaties.
 • Het bestuur heeft op basis van de begrotingsgegevens van de penningmeesters van de locaties, de integrale begroting voor 2020 vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan het bisdom. De begroting laat een hanteerbaar tekort zien van ca. 65.000 euro.
 • De lijsten van de leden van de locatieteams en hun benoemingen zullen geactualiseerd worden. Dit was in de afgelopen paar jaar, waarin nogal wat mutaties hebben plaatsgevonden, nog niet gebeurd.
 • De vergaderdata van het bestuur in het volgend jaar zijn vastgesteld: 30 januari, 12 maart (met pastoraatsgroep), 23 april, 11 juni, 3 september, 15 oktober (met pastoraatsgroep) en 26 november.
 • Met het locatieteam van de Antonius van Paduakerk zal in januari 2020 overlegd worden over de door hen ingediende plannen voor een Diaconaal Centrum.
 • Ons nieuwe bestuurslid zal zich buigen over het dossier ‘grensoverschrijdend gedrag’.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 30 januari 2020.