Sinds het vorige communiqué (maart 2021)) heeft het bestuur vergaderd op 29 april 2021.

 • het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar een ambtelijk secretaris en een bestuurslid (portefeuille communicatie, bij voorkeur vrouw). Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met pastoor E. Kimman.
 • Het bestuur heeft met waardering en dank aan penningmeester en de penningmeesters van de locaties de concept jaarrekening 2020 vastgesteld om door te sturen voor finale goedkeuring naar het bisdom. Gelet op de corona-situatie in 2020 is het bestuur positief gestemd over het resultaat (slechts gering negatief).
 • Bestuur besluit in september hoe in overleg met de locaties om te gaan met de jaarlijkse KASKI-tellingen van het kerkbezoek.
 • Op 20 mei vindt overleg plaats tussen parochieberaad en parochiebestuur.
 • Cecile Kuijpers is benoemd in het locatieteam AvP, in de functie van voorzitter.
 • Het Parochiebestuur handhaaft de opvatting dat alle locaties op zon- en feestdagen open moeten zijn met een viering, waarbij de regels zoals vastgesteld door overheid en bisschoppenconferentie, worden nageleefd.
 • Bestuur zal met commissie gebouwen een gebouwenplan opstellen. Dit is gewenst door het bisdom om daarmee beter zicht te hebben waar verbouwingsinvesteringen en onderhoudsinvesteringen wel en niet verantwoord zijn in de komende jaren

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 28 juli 2021.

Communiqué maart 2021

Sinds het vorige communiqué (januari 2021)) heeft het bestuur vergaderd op 11 maart 2021.

 • het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar een ambtelijk secretaris en een bestuurslid (portefeuille communicatie, bij voorkeur vrouw). Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met pastoor E. Kimman.
 • Namens het bestuur zal pastoor E. Kimman in overleg treden met locatieteams over toekomstige samenwerking.
 • Er zal overleg ingepland worden met de penningmeesters (jaarrekening 2020 en stelselwijziging jaarrekening) en met de bouwcommissie (onderhoudsplanning).
 • Peters is bereid gevonden het beheer van de pastorie Antonius van Paduakerk op zich te nemen en e.e.a. te coördineren.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 20 mei 2021.

Communiqué januari 2021

Sinds het vorige communiqué (november 2020)) heeft het bestuur vergaderd op 14 januari 2021.

 • het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar een ambtelijk secretaris en een bestuurslid (portefeuille communicatie, bij voorkeur vrouw). Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met pastoor E. Kimman.
 • Het bestuur heeft met woorden van dank en een passend cadeau afscheid genomen van Lineke Meekes als bestuurslid.
 • Het is de wens van het bestuur om alle 7 kerkgebouwen ook in deze tijd van pandemie open te houden en ervoor zorg te dragen dat in alle kerkgebouwen op zondag er een kerkdienst is, weliswaar toegankelijk voor een beperkt aantal kerkgangers.
 • Er is overleg met een serieuze partij van de radboud universiteit over mogelijke verhuur van de pastorie Antonius van Paduakerk.
 • Nadere afspraken worden gemaakt over het onderhoud van de Maria Geboortekerk in de komende jaren, rekening houdend met verkregen en toekomstige subsidies.
 • Overleg wordt gevoerd met locatieteam Dominicuskerk over realisering van een toiletvoorziening en renovatie van de zijkapel.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 11 maart 2021.

Communiqué november 2020

Sinds het vorige communiqué (oktober 2020)) heeft het bestuur vergaderd op 26 november.

 • het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar een ambtelijk secretaris. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met pastoor E. Kimman.
 • Het bestuur heeft op voorstel van pastoor Kimman besloten, mede gelet op de corona-omstandigheden, om het aantal leden van het parochieberaad tijdelijk terug te brengen tot één lid per locatie. Bij voorkeur wordt gezocht naar de sleutelfiguren van de locaties. Pastoor Kimman zal hierover in overleg treden met de locatieteams.
 • In december zal in de Gelderlander en De Brug een advertentie vanuit de parochie H. Stefanus geplaatst worden met alle tijden van de vieringen per kerk / locatie voor Kerstmis en rond Oud en Nieuw. (Een kerstnummer vanuit de parochie zal niet verschijnen.)
 • Na voorbereidingen door de locatiepenningmeesters is op voorstel van de penningmeester de concept begroting 2021 vastgesteld. Een beoogd overleg met het Parochieberaad was dit jaar niet haalbaar. Volgend jaar zal de begrotingscyclus met het Beraad tijdig doorgenomen worden. De begroting 2021 moest voor 1 december aan het bisdom ter goedkeuring worden voorgelegd. De ingediende begroting 2021 sluit met een tekort van ca. 40.000 euro.
 • Vanwege een aantal opgetreden mutaties zal het bestuur de samenstelling van de locatieteams, de pastoraatgroep en het parochieberaad herzien.
 • Vanwege corona zal er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.
 • Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft bestuurslid L. Meekes aangegeven per 1 februari 2021 haar functie neer te willen leggen. Er zal naar een opvolgster gezocht worden: een vrouwelijke kandidaat uit Nijmegen-West heeft de voorkeur.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 14 januari 2021.

Communiqué oktober 2020

Sinds het vorige communiqué (september 2020) heeft het bestuur vergaderd op 15 oktober.

 • Mgr. de Korte heeft per 1 oktober als bestuursleden benoemd prof. J.W.P.M. van der Velden en M.T. Buck. Zij bekleden de functies van respectievelijk secretaris en lid (portefeuille bouwzaken).
 • Het bestuur zal e-Herkenning aanvragen om makkelijker toegang tot officiële documenten te hebben.
 • Voor de pastorieën zal een energielabel worden aangevraagd.
 • Mgr. de Korte heeft per 1 december drs. S. van der Vinne benoemd als pastor in onze parochie.
 • het parochiebestuur heeft een partij gevonden die, onder voorwaarden, bereid is voor minstens 10 jaar de leegstaande pastorie AvP te huren en te exploiteren. De gesprekken gaan nog wel enige tijd duren, want de toestemming van bisdom en van het Gemeentehuis (bouwkundige aanpassingen) is vereist. Het beleid van het bestuur, in overeenstemming met de richtlijnen van het bisdom, is dat het verhuren van een pastorie aan een of meer partijen (kamerverhuur) de parochie een financiële basis verschaft voor de zielzorg en de liturgie.  
 • De vieringen in verband met het Canisiusjaar (500 jaar) worden vanwege corona doorgeschoven naar 2022.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 26 november 2020.