Sinds het vorige communiqué (oktober 2018) heeft het bestuur vergaderd op 4 december 2018. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Overleg met de pastoraatsgroep heeft geleid tot nadere afspraken hoe om te gaan met het overleg tussen pastoraatsgroep en bestuur. Mgr. Mutsaerts blijft waarnemend pastoor in het bestuur en Hans van Zonneveld voorzitter/ gespreksleider van de pastoraatsgroep. Naast het periodieke overleg geeft de pastoraatsgroep aan wanneer over welk onderwerp overleg met het bestuur gewenst is. Het bestuur staat volledig achter de initiatieven van de pastoraatsgroep m.b.t. het pastorale beleidsplan.
  • Met de pastoraatsgroep en met instemming van de locatie is besloten dat de traditionele nieuwjaarsreceptie van de parochie plaatsvindt op zondag 13 januari 2019 aansluitend op de viering in de Antonius van Paduakerk.
  • Het bisdom heeft ingestemd met de voordracht van het bestuur om per 1 januari 2019 Hans Hamers een vaste aanstelling te geven in de omvang van 0,5 fte als pastoraal werker. Zijn nadere taakomschrijving zal in de pastoraatsgroep uitgewerkt worden in het kader van het gehele pastorale plan.
  • De penningmeester Stephan Beekhuijsen heeft te kennen gegeven in het komende halfjaar zijn functie te willen neerleggen. Gezin en werkdruk laten het niet langer toe om ook nog penningmeester van een grote parochie te zijn. Met spijt aan twee kanten wordt deze beslissing meegedeeld. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger. Suggesties zijn zeer welkom.
  • Er vindt frequent overleg plaats o.l.v. de heer Rob Hovelynck met penningmeesters en kerkledenadministrateurs om vanaf 1 januari 2019 geleidelijk over te gaan van het huidige administratiesysteem Navision naar de systemen Docbase en Exact-online. De voortgang verloopt goed. Het is de verwachting dat per maart 2019 de overgang gerealiseerd is. Mw. M. Martens is vanuit het bisdom in dit kader een dag in de week gedetacheerd voor met name de centrale financiële administratie.
  • Overleg is gevoerd over de extra middelen die nodig zijn voor de renovatie van de vieringentoren van de locatie Antonius van Padua. De verwachting is dat de toren voor het einde van het jaar weer op zijn plaats staat.
  • Het bestuur heeft besloten om het bisdom te verzoeken het gebouw van de Betlehemkerk af te stoten en het pand aan de 2e Oude Heselaan te behouden.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 17 januari 2019.