Sinds het vorige communiqué (januari 2019) heeft het bestuur vergaderd op 27 februari 2019.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Overleg heeft plaats gevonden met de pastoraatsgroep onder meer over: pastoraal beleidsplan, pastoraal Centrum Nijmegen Oud-West en pelgrimshuis Antonius van Padua. Gemeld wordt dat het Stefanus-weekend georganiseerd gaat worden op 4-6 oktober 2019.
  • Het secretariaat van het parochieberaad zal vanaf nu ingevuld worden door Frits Hendriks, teneinde Olaf van de Loo te ontlasten.
  • Het bestuur neemt op advies van het penningmeesters-overleg een aantal besluiten in relatie tot de financiële administratie met invoering van het nieuwe landelijke pakket Docbase en Exact-online.
  • De locaties zullen geïnformeerd worden over de stappen die genomen zullen worden om meer rendement te genereren op de liquide middelen van de parochie door het beheer hierover te centraliseren.
  • Binnenkort hoopt het bestuur plannen ter goedkeuring bij het bisdom in te dienen voor verbouwing van de pastorieën van de Maria Geboortekerk, Antonius van Paduakerk en Antonis Abtkerk. Tevens wordt goedkeuring gevraagd voor verkoop van de Betlehemkerk.
  • Op de website www.Stefanus nl zijn onder de knop Financiën de financiële gegevens geplaatst m.b.t. ANBI-status.
  • Besloten wordt om de jaarlijkse bijeenkomst met pastoraatsgroep, locatieteams, en parochieberaad te laten plaatsvinden op donderdag 13 juni 2019 met als belangrijkste agendapunt het pastorale beleidsplan.
  • Het voornemen is om op 16 mei 2019 opnieuw overleg met de pastoraatsgroep te hebben.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 10 april 2019.