Sinds het vorige communiqué (mei 2018) heeft het bestuur vergaderd op 21 juni 2018. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Het bestuur heeft besloten om met de locaties nieuwe afspraken te maken over centralisatie van de kerkelijke registers (doop, etc.). Het streven is om de nieuwe situatie per 1 januari 2019 in te laten gaan.
  • In overleg met de locatie Maria Geboorte is een commissie ingesteld met vertegenwoordigers van locaties, pastoraatsgroep, bestuur en gemeenschap Emmanuel. De commissie zal de activiteiten rond het afscheid van pastoor Cyrus van Vught op 26 augustus organiseren.
  • De jaarrekeningen van 2014, 2015 en 2016 zijn door het bestuur vastgesteld met grote dank aan en waardering voor de penningmeester. Ze worden nu ter goedkeuring ingediend bij het bisdom.
  • Met het bisdom en de gemeenschap Emmanuel zijn de afspraken rond om te voorzien in opvolging/vervanging van C. Van Vught. Verwacht wordt dat per 1 september a.s. Cornelius Happel, nu voltijds aangesteld als priester/schoolpastor bij het Lyceum Gaesdonck bij Goch (Dtsl.), als kapelaan wordt benoemd, halftijds voorlopig voor één jaar. Mgr. Mutsaerts blijft waarnemend pastoor. Nadere informatie volgt.
  • Het bestuur heeft besloten pastoraal werker H. Hamers in het najaar van 2018 tijdelijk een hogere werktijdfactor te geven vanwege algehele bijdrage aan de pastoraatsgroep.
  • Op advies van de pastoraatsgroep is besloten de Betlehemkerk te herbestemmen en plannen te ontwikkelen om een kapel en parochiecentrum-functie te realiseren en voor het overige het pand geschikt te maken voor verhuur.
  • Na afloop van de vergadering heeft het bestuur onder veel dank afscheid genomen van pastoor Cyrus van Vught.
  • Van het bisdom is bericht ontvangen dat ter opvolging van mr. Paul de Kerf, met ingang van 1 juli 2018 mr. Olaf van de Loo is benoemd tot secretaris van het Parochiebestuur.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op dinsdag 18 september 2018.