Sinds het vorige communiqué (mei 2019) heeft het bestuur vergaderd op 26 juni 2019.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Overleg vond plaats met Hans Hamers, als vertegenwoordiger van de pastoraatsgroep, over samenwerking tussen pastoraatsgroep en bestuur en over het concept pastoraal beleidsplan als onderdeel van het beleidsplan van de parochie. Het bestuur heeft waardering uitgesproken voor het pastorale plan en de presentatie ervan op 13 juni. Opmerkingen van het bestuur op het pastorale plan worden ter kennis gebracht van de pastoraatsgroep, tevens zal een procedurevoorstel worden meegezonden om te komen tot een beleidsplan van de parochie als geheel.
  • Bestuur heeft met locatieteams afzonderlijk afspraken gemaakt om de nieuwe systematiek toe te lichten om te komen tot meer gemeenschappelijk centraal vermogen t.b.v. een beter rendement op vermogen en uit onroerend goed. Daaruit kunnen nieuwe pastorale doelen ondersteund worden.
  • Gesproken is over een business plan van de Stichting San Damiano die een pelgrimshuis in de pastorie van de Antonius Van Paduakerk wil realiseren. Er is vervolgoverleg nodig met alle partijen.
  • Bestuur stemt in met huur- en erfpachtconstructie van de Betlehemkerk door Studentenhuisvesting SSH&. De kerk is inmiddels ontruimd. De klokkenstoel aan de straat gaat mogelijk naar de begraafplaats aan de Dennenstraat en het orgel gaat mogelijk naar de Antonius Abtkerk.
  • Het bestuur heeft besloten de portefeuille ‘communicatie’ in het bestuur te laten vervallen. De aanduiding bleek de verwarring op te roepen dat het bestuur leidend zou zijn in communicatie. Het bestuur is echter faciliterend. Frits Hendriks is nu algemeen bestuurslid, maar behoudt zijn taken, waaronder de verantwoordelijkheid voor de website.
  • Het bestuur ondersteunt graag de plannen van de pastoraatsgroep voor het Stefanusweekend van 4 tot en met 6 oktober.
  • Het bestuur is veel dank verschuldigd aan iedereen die zich weer ingezet heeft voor de parochie en wenst allen een heel ontspannen en goede vakantie toe.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op dinsdag 10 september 2019.