Sinds het vorige communiqué (april 2018) heeft het bestuur vergaderd op 15 mei 2018. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Pastoor Van Vught verlaat per 1 september 2018 onze parochie. Het bestuur gaat in gesprek met de bisschop over mogelijke opvolging en zal in de komende tijd aandacht besteden aan het vertrek van pastoor Van Vught.
  • De pastoraatsgroep wordt gevraagd een advies uit te brengen over herbestemming van de Betlehemkerk nà 1 september 2018 (onttrekken aan eredienst, openhouden kapelfunctie, of anderszins).
  • Ter voorbereiding op de bijeenkomst met de locatieteams op 24 mei 2018 is met Hans Hamers namens de pastoraatsgroep overlegd over de presentatie voor die avond. Leden van het parochieberaad zullen daarvoor ook uitgenodigd worden.
  • De rol van het parochieberaad in de beleidsadvisering voor pastoraatsgroep en bestuur zal meer benadrukt worden. Nu ligt het accent met name bij de locatieteams; het ligt in de bedoeling hierin meer balans te brengen.
  • De samenstelling van de redactie van het parochieblad zal herzien worden teneinde zoveel mogelijk betrokkenheid uit alle locaties te verkrijgen.
  • In overleg met het locatieteam van de Dominuskerk is besloten om in het kader van huurharmonisatie de verhuur van kamers in de pastorie Dominicuskerk vanaf deze zomer niet meer door SSH& maar door KBS te laten beheren.
  • Het bestuur heeft besloten de invoering van het nieuwe administratie systeem Docbase en Exact Online uit te stellen tot 1 januari 2019 omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn en al bijna de helft van 2018 voorbij is. In het komende half jaar zullen met penningmeesters en administrateurs van locaties alle noodzakelijke stappen gezet worden ter voorbereiding op deze overgang.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 21 juni 2018.