Sinds het vorige communiqué (april 2019) heeft het bestuur vergaderd op 16 mei 2019. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Overleg met de pastoraatsgroep over samenwerking tussen pastoraatsgroep en bestuur en over het concept pastoraal beleidsplan, mede ter voorbereiding van de gezamenlijke vergadering met locatieteams en parochieberaad op donderdag 13 juni a.s.
  • De meeste locaties hebben de jaarlijkse KASKI-tellingen verricht. Hartelijk dank hiervoor. De gegevens zullen worden verzameld en naar pastoraatsgroep, parochieberaad en locaties worden gestuurd.
  • Het bestuur is geschrokken van de hevige reacties op haar brief over enkele financiële zaken. Dit leek uitgebreid besproken te zijn, met name in het overleg met de locatiepenningmeesters. Alle brieven zullen beantwoord worden met een nadere toelichting. Ook zullen er nieuwe gesprekken worden gepland tussen bestuur en locaties.
  • Voor de herbestemming van het voormalige kerkgebouw van locatie Betlehem zijn twee biedingen binnengekomen. Het bestuur heeft met de gemeente in een eerder stadium gekeken aan welk type woningen de wijk behoefte heeft. Dit blijken starterswoningen te zijn. Voor deze nieuwbouw zal vergunning worden verleend. Beide biedingen zijn op basis van erfpacht. In overleg met het bisdom zal gekozen worden voor de meest sociale optie.Een ander gebouw van locatie Betlehem zal worden verbouwd. Overleg met gemeente en bisdom over de invulling ervan is gaande.
  • Na intensief overleg met de gemeente Nijmegen zijn WOZ-waarden van pastorieën bijgesteld. Er is jarenlang teveel betaald. Hierdoor heeft het bestuur van afgelopen jaren teveel geïnde belasting terugontvangen en zullen in de toekomst de lasten lager zijn.
  • De omzetting van de Navision administratie (kerkleden, kerkbijdragen, financiën, etc.) naar de nieuwe systemen Docbase en Exact-online is met succes afgesloten. Er wordt nog gewerkt aan verdere optimalisering van gebruik en toepassingen. Alle betrokkenen worden bedankt voor hun grote inzet. Het was niet altijd makkelijk, maar we hebben als parochie de klus samen weten te klaren.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 26 juni 2019.