Communiqué november 2020

Sinds het vorige communiqué (oktober 2020)) heeft het bestuur vergaderd op 26 november.

  • het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar een ambtelijk secretaris. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met pastoor E. Kimman.
  • Het bestuur heeft op voorstel van pastoor Kimman besloten, mede gelet op de corona-omstandigheden, om het aantal leden van het parochieberaad tijdelijk terug te brengen tot één lid per locatie. Bij voorkeur wordt gezocht naar de sleutelfiguren van de locaties. Pastoor Kimman zal hierover in overleg treden met de locatieteams.
  • In december zal in de Gelderlander en De Brug een advertentie vanuit de parochie H. Stefanus geplaatst worden met alle tijden van de vieringen per kerk / locatie voor Kerstmis en rond Oud en Nieuw. (Een kerstnummer vanuit de parochie zal niet verschijnen.)
  • Na voorbereidingen door de locatiepenningmeesters is op voorstel van de penningmeester de concept begroting 2021 vastgesteld. Een beoogd overleg met het Parochieberaad was dit jaar niet haalbaar. Volgend jaar zal de begrotingscyclus met het Beraad tijdig doorgenomen worden. De begroting 2021 moest voor 1 december aan het bisdom ter goedkeuring worden voorgelegd. De ingediende begroting 2021 sluit met een tekort van ca. 40.000 euro.
  • Vanwege een aantal opgetreden mutaties zal het bestuur de samenstelling van de locatieteams, de pastoraatgroep en het parochieberaad herzien.
  • Vanwege corona zal er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.
  • Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft bestuurslid L. Meekes aangegeven per 1 februari 2021 haar functie neer te willen leggen. Er zal naar een opvolgster gezocht worden: een vrouwelijke kandidaat uit Nijmegen-West heeft de voorkeur.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 14 januari 2021.