De Maria Geboortekerk is een missionaire gemeenschap waar wij ons inzetten om anderen welkom te heten, waar ieder steeds opnieuw uitgedaagd wordt Jezus Christus te leren kennen, waarin we verbonden zijn met elkaar en Gods liefde en vrede delen met anderen.

 

Uitwerking van bovenstaande korte "missie-formulering"  
Per onderdeel van de bovenstaande korte formulering bedoelen we het volgende:

De Maria Geboortekerk …
– Bovenstaande „missie” formulering beschrijft wat we nu al hopen te zijn en wat we 5 jaar na de start van het parochievernieuwingsproject (in 2026) nog meer willen zijn.
– De Maria Geboortekerk is onderdeel van de Stefanusparochie. Uitgangspunt is dat we daarbinnen voldoende ruimte hebben voor deze missie

Waarom hebben we als Maria Geboortekerk een „missie” nodig en waarom zijn we een parochievernieuwingsproject gestart?
– Wij sluiten daarmee aan op het netwerk van parochies in Nederland en de Katholieke kerk wereldwijd, wij willen herkenbaar zijn, bijdragen aan de continuïteit van zowel de priesters die zorg dragen voor de pastoraat als voldoende betrokken kerkleden.
– De missie, de „parochievernieuwingsvisie” en de daaruit volgende keuzes helpen de priesters en de betrokken groepen vrijwilligers om gezamenlijk in dezelfde richting te werken en complementair aan elkaar te zijn.
– Er is behoefte aan een explicietere, breed deelbare missieformulering die richting geeft aan samenwerking tussen de priesters onderling en in het geheel van de gemeenschap.
– De gekozen missie bouwt voort op de periode waarin de Gemeenschap Emmanuel mede richting heeft gegeven aan de opbouw van de Maria Geboortekerk.
– De missie, de besluiten en activiteiten die eruit volgen en het proces waarin we dit samen doen zorgen ervoor dat we verder gaan dan het onderhouden van het bestaande, (verder dan„”we doen dingen omdat we ze altijd al zo gedaan hebben”).

… is een missionaire gemeenschap …
– „Missionair” zijn verwijst naar de essentie van de opdracht die Jezus aan de Kerk gegeven heeft, zoals Hij ons vertelt in Matteus 28, 19-20: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld (zie ook het boek „Als God renoveert”.”
– Een gemeenschap is een groep mensen die samen groeien in heiligheid. Zij stellen zich open om voor anderen uitnodigend te zijn. Goed in het geheel geïntegreerde kleine subgemeenschappen zijn belangrijk voor zowel het kunnen ontvangen van nieuwe betrokkenen als voor de persoonlijke groei.
– Gemeenschap zijn vinden we belangrijker dan de „stenen”. Als deze gemeenschap zowel in diepgang als in aantal betrokkenen groeit, dan vinden we met eventuele zorgen over gebouw en materiële vragen waarschijnlijk een oplossing. Het gebouw dat van niemand van ons persoonlijk eigendom is, daar zorgen we zo goed mogelijk voor, maar we begrenzen ook de aandacht daarvoor als dat nodig is om „mensen”, „gemeenschap zijn” en „missionair zijn” voorop te stellen.
– Onze gemeenschap omvat alle generaties, er komen mensen bij, en er gaan mensen weg; door overlijden, verhuizing, of door andere redenen.

… waar we ons inzetten om anderen welkom te heten …
– We zetten ons hier al langere tijd voor in, sinds enige tijd met een extra accent in de welkomstgroep, maar we zijn ons ervan bewust dat er meer nodig is, aangezien veel mensen die nu nog geen deel uitmaken van de gemeenschap een behoorlijke drempel over moeten om „de kerk binnen te komen”, terwijl we iets moois hebben te delen dat niet kleiner wordt als we het met anderen delen.
– We hebben het verlangen dat onze gemeenschap significant in omvang groeit: ! Het aantal mensen dat deelneemt aan de zondagsvieringen.
– Het aantal mensen dat nauwer betrokken is,
– Het aantal mensen dat „zomaar komt binnen lopen”.
– Het aantal mensen dat op andere manieren bereikt wordt, via website, bezoekgroep etc.


… waar ieder steeds opnieuw uitgedaagd wordt Jezus Christus te leren kennen, …
– Jezus, de sacramenten en de liturgie vormen de kern en de bron van wie we samen zijn.
– Je kunt Christus ontmoeten, in de geloofsgemeenschap waar we dagelijks Eucharistie vieren, in persoonlijk gebed, aanbidding, biecht en andere sacramenten evenals in subgemeenschappen.
– Uitgedaagd worden de Bijbel te kennen en ons het Evangelie eigen te maken.

… waarin we verbonden zijn met elkaar …
– Wij verlangen een parochiegemeenschap te zijn die open staat om zich te laten vormen door de Heilige Geest.
– We willen op elkaar betrokken zijn, in plaats van alleen maar consument te zijn. Een plaats waar mensen gul zijn met hun tijd en talenten.

en Gods liefde en vrede delen met anderen.
– Om Gods liefde te delen met anderen is het eerst nodig Hem te ontmoeten en zijn barmhartigheid te ontvangen.
– We kunnen niet zo maar het Evangelie aan de mensen mededelen; om Gods liefde authentiek uit te dragen moeten de boodschap en de boodschapper samengaan.
– Dat kan daar waar we het evangelie tot het middelpunt van ons leven maken.
– „Vrede” is een aandachtspunt. In de wereld is er op veel punten geen vrede. Onvrede komt gemakkelijk onze kerkgemeenschap binnen, het vereist aandacht steeds opnieuw, om vrede van God te ontvangen en elkaar te bemoedigen in het „in vrede met elkaar leven”. Waar dat slaagt, vormen we een gemeenschap die aantrekkelijk is voor anderen. Het is een vrede die we niet voor onszelf houden, maar delen met anderen.

Versie mei 2022. Opgesteld op basis van enkele zaterdagen met locatieteam en kernteam pastoraat, vervolgens door redactieteampje uitgewerkt tot deze versie. Daarna vastgesteld in kernteam pastoraat en locatieteam. Reacties welkom, aan pastores of via info@mariageboorte.nl.

Paus Franciscus heeft gevraagd of we met hem willen bidden en nadenken over de toekomst van de kerk. Aan deze synodale weg hebben we op zondag 27 maart na de eucharistieviering met ongeveer 30 personen gehoor gegeven. We hebben nagedacht en gebeden over de vraag welke ervaringen we hebben door gelovige samen op weg te gaan. We zijn dankbaar voor het meedenken en opschrijven. In dit overzicht hebben we een samenvatting gemaakt.

Welke ervaring heb ik van gelovig samen op weg gaan?
Samen op weg gaan ervaren we als: samen bidden, als groep iets delen met elkaar en samen (rozenkrans) bidden. We zijn ook samen op weg als koor, Alpha, paasdriedaagse of een cursus volgen, koffie met elkaar te drinken na de mis.
Gemeenschap ervaren we door: een mooie liturgie, in aanbidding zijn we één familie met Jezus als centrum.
Samen bidden kan wrijvingen oplossen, en je ervaart dat je geholpen wordt.
Dat onze kerkgemeenschap jong is stimuleert b.v. door samen te eten rondom de Mary kids club.

Als gemeenschap ervaren we mooie en vreugdevolle ervaringen.
We hebben elkaar nodig om het geloof met elkaar te delen. Die vreugde ervaren we in gebed in liturgie waarin het geloof ons vrede, geborgenheid, vertrouwen en rust geeft. Ook geeft het geloof ons een diepere niveau van leven.

We ervaren moeilijke zaken in onze gemeenschappelijk weg
Moeilijk zaken ervaren als de ander onverschillig, of niet ontvankelijk is voor een geloof. Ook gebrek aan eenheid in de kerk en partijdigheid ervaren we als lastig.
Fouten toegeven en strijd in jezelf of lauwheid en geen tijd om het geloof ervaren we als ander obstakels.

Dit alles geeft ons ook inzichten namelijk
Het is belangrijk dat we met God verbonden blijven door middel van de heilige Geest en gebed. We hebben elkaar nodig in een oprechte belangstelling voor elkaar, daarbij is liefdevol naar elkaar omkijken belangrijk. We moeten meer tijd vrijmaken om elkaar beter te leren kennen, niet door het met elkaar in discussie te gaan maar te proberen van ons geloof te getuigen.

De goede weg
Op de goede weg ervaren we vertrouwen, aanbidding, liturgie, waarbij zowel de levendigheid als de orthodoxie belangrijk is. Meer aandacht voor eenheid onderling binnen de parochie en daarbuiten, tot op samenlevingsniveau is iets waaraan nog gewerkt moet worden. Ook diaconie moet nog versterkt worden.

Wat zegt de Heilige Geest ons over de Kerk van vandaag: Welke nieuwe stappen dienen zich aan?
We kunnen stappen zetten in betere communicatie intern binnen de locatie/parochie en richting mensen in de samenleving. Voorbeelden van binnenuit zijn dat er aandacht is voor het welkomsteam, hoe communicatie verloopt, de website en extern dat we contact zoeken met gemeenschappen en bewust zijn dat de samenleving snel veranderd.
Aandacht voor gebed, Eucharistie en aanbidding kan nog verder groeien.

Hartelijke groet,
past. Jeroen

In de Maria Geboortekerk komen we iedere zondag samen met heel verschillende mensen om ons katholieke geloof te vieren. Samen vormen we een levendige gemeenschap: verschillende generaties van creche tot boven de 90, uit verschillende delen van Nijmegen en omstreken, met verschillende achtergronden. Dit heeft een lange geschiedenis. Traditie speelt daarin een rol, we vieren ieder jaar Kerstmis, Pasen en vele andere terugkerende momenten uit het Evangelie en de kerkgeschiedenis. Deze momenten inspireren ons, geven ons hoop, zijn een reden om te zingen en naar elkaar te luisteren. Dit delen we graag met ieder die dat wil. 

Verdere presentatie van onze gemeenschap volgt hier binnenkort. 

 

Presentatie van diverse werkgroepen

De gemeenschap van een kerk is net een grote familie. Thuis moet ook ieder gezinslid op zijn eigen manier meehelpen bij de huishoudelijke klusjes. Ieder heeft zo zijn taken bij de afwas, het tafeldekken, het poetsen, enzovoorts. Natuurlijk zal een klein kind andere taken verrichten dan een van de ouders. Zo is het ook in de parochie vanzelfsprekend dat ieder zijn steentje bijdraagt. Ieder naar gelang zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.

We zijn allemaal ledematen van het ene Lichaam. Ieder kan zijn bijdrage leveren. En of u nu een flapoor of een kleine teen bent, u bent waardevol voor het geheel. U bent nodig! Want voor ieder is er wel passend vrijwilligerswerk te doen in de kerk. Wat zou u de kerk te bieden hebben? Hersens, knieën, ribben, ellebogen, nieren, aders? Twee rechterhanden misschien? Loop eens door deze website en kijk wat bij u zou passen. Misschien hebt u zelfs wel een idee van vrijwilligerswerk dat nog niet bestaat in onze parochie. Denk niet dat u nergens voor geschikt bent.

Contact: pastorale werkgroep, info@mariageboorte.nl

ASC 0441 300x200Je hoeft geen Maria Callas of Luciano Pavarotti te zijn om de koren te komen versterken. Iedereen is welkom. Dus, als u van zingen houdt, kom dan gerust eens vrijblijvend langs op een repetitie-avond.

Da Capo

Iedereen vanaf 16 jaar, die het leuk vindt te zingen op zon- en hoogfeestdagen om 10.30 uur, is van harte welkom bij Da Capo. Op maandagavonden wordt er gerepeteerd in de kelder onder het kerkgebouw (ingang achter langs de kerk). Er wordt gerepeteerd van 19.45 uur tot 21.30 uur. Kom gerust eens vrijblijvend langs op een maandagavond.

Meer info bij: Willem en Elisabeth Bökkerink

 Kinderkoor

  Heeft een eigen facebook logo duim omhoog 2facebook pagina: https://www.facebook.com/Kinderliturgie/

Door middel van een aantal projecten wil onze parochie solidair zijn met anderen die het materieel minder hebben dan wij. Meestal betekent dit dus dat er projecten worden gesteund in ontwikkelingslanden. De werkgroep Solidariteitsprojecten bestaat uit drie leden, die per jaar ongeveer zes projecten selecteren. De keuze van de projecten en de actiedata worden gecoordineerd en aan de pastoor voorgelegd. Bij de selectie van de projecten hanteert de werkgroep een aantal criteria: kleinschaligheid, inbedding in een katholieke setting, beschikbaarheid van goede documentatie, een gegarandeerd goede overdracht van het geld en verantwoording van de besteding.

Contactpersoon: Claire Stolwijk

Iconenwijding 2 Iedere derde donderdag van de maand, van 9.00 tot 12.00 uur, komt een wisselende groep mensen bij elkaar om de kerk en de sacristie schoon te maken. Na een paar uur werken (en een koffiepauze van een half uur) heeft de kerk weer een duidelijk andere aanblik. Dan realiseer je je des te meer wat de meerwaarde is van een schone en mooie ruimte voor de liturgie en hoe terecht onze kerk de status van monument heeft.

 

ASC 0520De misdienaars helpen de priester bij het vieren van de H. Mis door bijvoorbeeld namens de hele kerkgemeenschap de gaven naar het altaar te brengen of op de gong te slaan zodat iedereen gaat knielen. De acolieten hebben als privilege dat ze het wierookvat hanteren en soms mee de Communie uitreiken. Er is nu een groep van twaalf misdienaars (ongeveer tussen 8 en 16 jaar) en acht acolieten (jongens/mannen tussen de 14 en 55+).

Misdienaar handleiding

  • voor 09:00 uur H.Mis: PDF, ODT
  • voor 10.30 uur H.Mis: nog te bepalen.

Contactpersoon:

Voor vragen kunt u mailen met het secretariaat via: info@mariageboorte.nl

ASC 0541 200x300De koster helpt bij het voorbereiden van de H. Mis. Zo zijn het openen van de kerk, aanmaken van de kaarsen en lampen, luiden van de klokken, klaarzetten van de gaven voor de offerande en het klaarleggen van de juiste liturgische boeken enkele taken van de koster. De koster staat niet in het midden van de belangstelling, maar hij doet wel erg verdienstelijk werk!

Momenteel is er een groep van zo'n dozijn vrijwilligers die het kosterwerk verzorgt bij alle vieringen in onze kerk.
Contactpersoon: Guido Cattani.

 

De koffieschenkgroep, bestaande uit vier vrouwen, komt op de eerste zondag van de maand in actie om de bezoekers van onze kerk na afloop van de Eucharistieviering te voorzien van een heerlijk kopje koffie of thee. Ook frisdrank voor de kinderen wordt niet vergeten. Het is even stevig aanpakken, maar in zo’n veertig minuten, zowel voor als na de Mis, is de gehele klus geklaard. De inzet van onze trouwe afwasploeg en wat mannelijke assistentie bij het sjouwen van de tafels en kratten met koffiekopjes mogen hierbij zeker niet onvermeld blijven. Ontmoeting en het versterken van het parochiegevoel is het doel van deze activiteit.

Contactpersoon: Ina Verhoeven 024-3601154 inaverhoeven@gmail.com

De klussengroep is een team van momenteel vier leden, die meestal op de eerste zaterdagochtend van de maand aan de slag gaan. De klussen zijn over het algemeen eenvoudig, maar een paar rechterhanden komen wel van pas. Er is altijd wel iets dat vervangen, hersteld of gerestaureerd moet worden.

Contactpersoon: John Tierney 024-3770686

De bloemengroep verzorgt de bloemen rond het priesterkoor en bij de heiligenbeelden in de kerk. De groep bestaat uit vier vrijwilligers. Om de twee weken – meestal op vrijdag – komen we bij elkaar om de bloemstukken te maken. De liturgische kalender bepaalt de kleur van de bloemen. Zo is de kleur met Kerstmis wit, met Pasen geel en wit en met Pinksteren rood en wit. Ook in de advent zijn de kleuren aangepast. In de veertigdagentijd worden geen bloemversieringen aangebracht. Andere activiteiten van de bloemengroep zijn het maken van de adventskrans en het verzorgen van de palmtakken voor Palmzondag.

Contactpersoon: Trudy Spanjers-Bakkers info@mariageboorte.nl

blur books close up 1598661De bibliotheek groep bestaat uit 5 mannen en vrouwen. We komen elke vrijdagmorgen bij elkaar van 10 uur tot 12.30. Onderbroken door een gezellige koffiepauze, houden we ons bezig met het rubriceren, ordenen en in de computer invoeren van onze boeken en ook zijn we beschikbaar om boeken uit te lenen.

Het doel van onze bibliotheekgroep is het uitlenen van boeken over het christendom voor jong en oud. Iedereen kan ook boeken lenen die in de catalogus op de site van de Mariageboortekerk staan.

Door hier te klikken ziet u het overzicht van alle beschikbare boeken en DVDs (catalogus_20190617.pdf)

De laatste zondag van de maand is het na de mis van 10.30, naast koffietafel ook boekentafel. We stallen dan een klein deel van onze boeken uit (±200) om uit te lenen. Daar zijn zo’n drie mensen van de bibliotheekgroep bij betrokken (tot ± 12.30). Voor vragen kunt u ook mailen met: amverhoeven@outlook.com.

Door ziekte of ouderdom kunnen mensen vereenzaamd raken. De parochie wil hen echter niet in de steek laten. De bezoekgroep streeft ernaar deze mensen regelmatig thuis een bezoek te brengen. Het gaat daarbij om een persoonlijke ontmoeting vanuit de christelijke naastenliefde, waarbij het geloof soms wel en soms niet ter sprake komt. De bezoekgroep zorgt met Kerstmis en Pasen voor een attentie voor mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Indien gewenst, is het ook mogelijk thuis de Communie te ontvangen. De leden van de bezoekgroep komen enkele malen per jaar bijeen voor vorming en verdieping en voor het maken van onderlinge afspraken.

Indien u prijs stelt op bezoek of iemand kent die graag bezoek zou krijgen, dan kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon: Ewa Sochanska. email:
bezoekgroep@mariageboorte.nl