Petrus Canisius

Structuur

Onze kerkgemeenschap fungeert in de grotere context van de rooms-katholieke kerk, die in Nederland optreedt als de Nederlandse kerkprovincie, die opgedeeld is in bisdommen; wij behoren tot het Bisdom 's-Hertogenbosch. Het bisdom kent dekenaten en onze Petrus Canisiuskerk behoort tot de Parochie Heilige Stefanus in het Dekenaat Rijk van Nijmegen. 

Locatieteam

Pater Eduard Kimman S.J. is voorzitter van het locatieteam van de Petrus Canisiuskerk, dat is samengesteld uit leden van onze gemeenschap. Het locatieteam bestaat uit secretaris Astrid Ratering Arntz, leden Bernhard Brinkmann, Robert Estourgie, Hans Hessing, Ans Lansink en Antoon Quaedvlieg.

Locatievergadering

Om een goede communicatie tussen bestuur en alle kerkelijk betrokkenen te waarborgen kent onze kerk een locatievergadering. Leden van deze vergadering zijn pater Eduard Kimman S.J., Piet Bisschop (collectanten), Ad Bosch (kosters), Ans Lansink (Open Kerk), Ria Heymen (A.M.D.G.-koor) en Ria Heijmen (lectoren).

Werkgroepen

Om de vieringen en activiteiten goed te laten verlopen zijn er enkele werkgroepen: kosters, acolieten, lectoren, open kerk, musici, technisch beheer en de werkgroep uitvaarten.

Administratie en Archief

Hans Hessing is de administrateur van de kerk. Jos Bakkers is verantwoordelijk voor het kerkarchief en de tuin.

Kosters

Onze kosters vormen een vaste groep vrijwilligers: Ria de Bie, Ad Bosch, Henk van den Brink, Ton Nas en Jan Smits. De kosters houden zich bezig met beheer, toezicht en verzorging van het kerkgebouw, de Mariakapel en de pastorie. Tevens assisteren zij in de verzorging van de dagelijkse vieringen. Daarnaast is deze groep ook het aanspreekpunt in de uren dat de medewerksters/ers van de werkgroep 'Open Kerk' niet aanwezig zijn.

Acolieten

De misdienaars/acolieten assisteren de priester(s) bij de liturgievieringen. Jongens en/of meisjes die dat interessant of mooi vinden, maar ook heren en/of dames kunnen zich melden om in deze groep actief te zijn.

Lectoren

De lectoren lezen tijdens de liturgische vieringen fragmenten uit de bijbel en zij lezen de voorbeden. Aan het einde van de vieringen lezen zij de mededelingen. Soms assisteren zij bij het uitreiken van de communie. Nieuwe lectoren: aanmelden 0654994799

Open kerk

De werkgroep Open kerk bestaat uit een aantal vrijwillig(st)ers, die om toerbeurt van 13.00 tot 17.00 uur in de receptie aanwezig zijn om personen te woord te staan, een luisterend oor te bieden, zorg te dragen voor de dagelijkse gang van zaken, de parochie betreffend en de verkoop van religieuze artikelen.

Eens in het kwartaal wordt een rooster vastgesteld tijdens een korte vergadering. Personen,die geinteresseerd zijn in het werk kunnen met de coordinator Ans Lansink 024-3226988 contact opnemen.

Collectanten

Het collectantencollege heeft tot taak om tijdens de weekenddiensten en op hoogtijdagen te collecteren. Tevens fungeren de leden van dit gezelschap als ordedienst. Zij vergaderen elke derde dinsdag van de maand.

Koren

Het oudste kerkkoor (1884) van Nijmegen is ons AMDG-koor: het zingt naar het jezuïetendevies Ad Maiorem Dei Gloriam, tot meerdere eer van God. Van mannenkoor met gregoriaanse muziek groeide het uit tot gemengd koor, vooral voor meerstemmige Latijnse muziek. Eenmaal in de twee weken verzorgt het AMDG-koor de muzikale omlijsting van de Latijnse mis. Naast de vaste gezangen zingt het missen van Mozart, Haydn, Schubert en Gretchaninoff. Met Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn de liturgische vieringen in onze kerk bijzonder feestelijk en mede daardoor druk bezocht. Het koor zingt dan missen zoals de Messe de Minuit van Charpentier (Kerstmis), de Kronungsmesse van Mozart (Pasen) evenals bekende en soms minder bekende nationale en internationale kerst- en paasliederen, motetten enz.. Elke woensdag repeteert het koor van 20.15 tot 22.15 uur in de kerk. Als u belangstelling hebt om mee te (leren) zingen: het koor is blij met elk nieuw lid! Contactpersoon: Ria Heijmen 0654994799.

Op de zondagen dat het AMDG-koor niet zingt, worden de (Nederlandstalige) vieringen opgeluisterd met samenzang soms begeleid door het Projectkoor. Het Projectkoor zingt met name eenvoudige Nederlandse liederen die iedereen mee kan zingen (we gebruiken de zangbundel "Gezangen voor Liturgie"). Ook het Projectkoor kan nieuwe leden gebruiken: het is heel laagdrempelig, dus zangervaring is niet vereist. Contactpersoon: Denise Jonker (048 1378153).

Technisch Beheer

Deze werkgroep voert in overleg met het parochiebestuur het beheer over het kerkgebouw. Alle voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden zoveel mogelijk door de groep zelf uitgevoerd. Ook het onderhoud van de prachtige pastorietuin hoort erbij. Daarnaast verzorgt onze groep jaarlijks het zetten en weer opruimen van de kerststal en -bomen, dit natuurlijk met uitbreiding van een aantal vrijwilligers. Naast onderhoud en reparaties worden ook diverse projecten gerealiseerd. Voorbeelden zijn de nissen met beeldengalerij, de beeldensokkels, het renoveren van diverse ruimtes in de kerk, het plaatsen van 110 zonnepanelen op het dak van de kerk, etc.

Uitvaarten

Normaal gesproken gaat pater Eduard Kimman S.J. voor bij uitvaarten, tenzij anders wordt overeengekomen. Hij wordt hierbij geassisteerd door mevrouw Ria Heijmen.

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371